Trwające Projekty

Tytuł projektu: „Program wprowadzenia podstaw dostępności edukacyjnej w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji dla osób z Niepełnosprawnościami”

Program finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-13 do: 2022-01-12

Całkowita wartość projektu: 999 729,90 zł

Wartość dofinansowania: 968 625,90 zł

Beneficjent projektu: Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na uczelni zmian mających na celu zniesienie, bądź znaczne ograniczenie barier utrudniających osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w procesie kształcenia w pełnym wymiarze. Rozwiązania proponowane we wniosku mają objąć zarówno udogodnienia architektoniczne, likwidujące bariery dostępności, jak i rozwiązania związane z dostosowaniem procesu dydaktycznego oraz obsługi studentów z różnymi typami niepełnosprawności. W ramach projektu planowane są niwelacje barier architektonicznych: montaż windy zapewniającej dostęp do wszystkich kondygnacji w budynku uczelni, dostosowanie do potrzeb OzN systemu obsługi studentów, obsługi toku studiów, procesu rekrutacji oraz obsługi obiegu prac dyplomowych. Wprowadzone zostaną również zmiany administracyjno-proceduralne, wprowadzające jasne reguły wsparcia, zapewniające osobom niepełnosprawnym równoprawny status z pozostałymi członkami społeczności akademickiej. Kanały komunikacji ze studentami zostaną dostosowane do standardów WCAG 2.0. Grupą docelową projektu jest uczelnia oraz kadra zarządzająca, dydaktyczna i administracyjna uczelni. Przedstawiciele grupy docelowej nabędą w ramach projektu kompetencje związane z aktywnym włączaniem osób niepełnosprawnych do społeczności akademickiej i dostosowaniem instytucjonalnym uczelni do potrzeb tych osób. W wyniku realizacji projektu uczelnia osiągnie minimalny poziom dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z definicją zawartą w Modelach wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Kierownik projektu: Piotr Skrzypczak
Specjalista ds. obsługi projektu: Paula Chmielewska
Specjalista ds. rozliczeń: Krzysztof Hypki
Specjalista Ds. Wdrożeń informatycznych: Bartłomiej Skibicki
Pełnomocnik rektora ds osób niepełnosprawnych: Justyna Jaśkowiak – dyżury: środa w godz. 9:00 – 12:00 w sekretariacie pok. 101